Úvodné ustanovenia 

Tieto obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi predajcom Ľuboslava Stachová  (ďalej len „predávajúci“) a osobou, ktorá prejaví záujem o kúpu tovaru na internetovej stránke www.drefka.sk (ďalej len „kupujúci“). Tieto právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách vád tovaru sa okrem týchto obchodných podmienok primerane riadia aj ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä občianskoprávnych a obchodnoprávnych, predovšetkým zákonom č. 102/2014 Z.z.  

Spotrebiteľom sa podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Ustanovenia týchto obchodných podmienok upravujúce práva kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Tejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov. Zodpovednosť za vady tovaru (reklamácia) a vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ sa v tomto prípade riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).  

Prevádzkovateľ

Ľuboslava Stachová

Sídlo: Ťačevská 8,

085 01 Bardejov

IČO: 54784557

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov.

 

(ďalej označený aj ako „naša spoločnosť“ alebo „my“)

Kontaktné údaje predávajúceho

Poštová adresa: Ľuboslava Stachová, Ťačevská 8, 085 01 Bardejov

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 5193385770/0900

IBAN: SK73 0900 0000 0051 9338 5770

BIC SWIFT kód: GIBASKBX

Telefón: 0949 231 627

E-mail: info@drefka.sk

Uzatvorenie zmluvy

 Predávajúci uzatvára zmluvu resp. zmluvy s kupujúcimi prostredníctvom objednávky kupujúceho prostredníctvom:        

       a) webovej stránky,

            b) e-mailom     

            c) telefonicky alebo

            d) socialne siete (facebook. Instagram,…)

Objednávka

Predajca príjme objednávku, ak kupujúci poskytne predajcovi všetky údaje potrebné k objednávke. Predajca nijako nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru, respektíve za iné problémy a vady plynúce (odôvodniteľné) z chybného, alebo nepresného uvedenia objednávkových údajov.

Predávajúci nie je zodpovedný za cenové, či iné chyby uvedené vyššie a vyhradzuje si právo na zrušenie objednávok založených na nedorozumení.

V prípade, že sa i napriek vynaloženiu všetkej odbornej starostlivosti predajcom dostane na stránku internetového obchodu www.drefka.sk – Ľuboslava Stachová  (ďalej len „e- shop“) nesprávna cena, najmä čo sa týka zjavne chybnej ceny, ktorá je výrazne odlišná od všeobecne známej, prijateľnej alebo odhadovanej ceny za produkt, alebo ktorá sa objavila z dôvodu systémovej chyby, predajca nie je povinný dodať tento tovar za chybne uvedenú cenu, ale môže ponúknuť jeho dodanie za správnu cenu, pričom pri jej poznaní môže kupujúci od nákupu, resp. od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Pred zaslaním objednávky je od kupujúceho vždy vyžadované, aby potvrdil, že sa oboznámil a súhlasí s platnými obchodnými podmienkami predávajúceho a akceptuje ich za súčasť kúpnej zmluvy resp. zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Vystavenie a zaslanie objednávky kupujúcim nie je možné inak zrealizovať.

Dodacie podmienky

Produkty, ktoré sa nachádzajú na stránke e-shopu, sú na sklade a sú expedované najneskôr do 48 hodín od prijatí objednávky / platby (platí pri úhrade objednávky prevodom na účet).  Dodacia lehota je 2-5 dní. V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania.

Platba

V našom e-shope máte možnosť platby vopred bankovým prevodom, prostredníctvom debetnej alebo kreditnej karty, cez PAYPAL, alebo po obdržaní tovaru formou dobierky. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH 20%.

Ak si vyberiete spôsob platby bankovým prevodom vopred, potom Vám informácie potrebné k prevodu pošleme v e-maile o potvrdení objednávky. Keď platba na náš účet dôjde (zašleme vám e-mail), Vaša objednávka získa aktívny štatút a tovar Vám bude odoslaný ako doporučená zásielka. Termín dodania sa počíta od chvíle, kedy platba dôjde na náš bankový účet.

Balné a prepravné sa odvíja od hmotnosti balíka a to od sumy 1,90€.

Ak si zvolíte platbu na dobierku, Váš tovar Vám odošleme na Vami uvedenú dodaciu adresu ako doporučenú zásielku s dobierkou. Cena za dobierku je v závislosti od zvolenej krajiny a prepravy a to od sumy 1,20€. Celkovú sumu (hodnotu objednaného tovaru + prepravné) budete platiť v hotovosti pri prevzatí tovaru. Balné a prepravné sa odvíja od hmotnosti balíka a to od sumy 1,90€.

Plus poplatok za dobierku v hodnote 1,20€.

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.

To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, pokiaľ sa nepreukáže opak alebo ak to neodporuje povahe veci.

Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode, telefonicky alebo prostredníctvom socialnych sieti), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy vyplnením formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na webe predajcu: www.drefka.sk  (uvedením čísla objednávky, mena spotrebiteľa, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí). Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 3 dni.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený, spotrebovaný alebo používaný, alebo obal tovaru natrvalo poškodený, nemôže byť tovar dodávateľom prijatý.

Zákazník, ktorý sa rozhodne odstúpiť od zmluvy bude znášať náklady na vrátenie tovaru.

Podľa § 7 zákona č. 102 z roku 2014 spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. (Jedná sa hlavne o kefky s vlastným textom/menom)

b) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby.

Právo na odstúpenie od zmluvy tiež nemajú podnikateľské subjekty a takisto zákazníci, ktorí nakupujú tovar zjavne pre účely výkonu svojho povolania – zákon konkrétne hovorí napríklad o autorizovaných architektoch, autorizovaných stavebných inžinieroch a advokátoch.

Vrátenie tovaru

 Ako postupovať pri vrátení tovaru a ako zásielku pripraviť:

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom si ju prevzal pri dodávke. K tovaru prilož doklad o kúpe. Prosíme aby odoslaný tovar bol vždy dôkladne zabalený preto použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame tovar poslať doporučene. Peniaze Vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 6 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady, ktoré vznikli pri zasielaní tovaru k Vám (neplatí pre reklamácie).

9.1. Nedodanie zásielky z dôvodu neprevzatia

Pokiaľ zaslaný tovar neprevezmete z časových alebo iných dôvodov, ale Váš záujem o tovar aj naďalej pretrváva a tovar sa nám vráti späť. Môžu Vám byť účtované poplatky dopravcu spojené s vrátením zásielky + poplatok za opätovné zaslanie tovaru.

Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi o kúpe a popisom závady, prípadne označeným miestom závady. (napr. na fotografií)

Ako postupovať:

V prípade reklamácie postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu ktorá je uvedená nižšie. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe – môžte ho poslať aj elektronicky. Vždy prosíme použiť baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k znehodnoteniu pôvodných obalov. Ak je to možné snažte sa vyhnúť plastovým baliacim prostriedkom.

Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo Vám vrátime kúpnu sumu. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad faktúra, záručný list a iné.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami, chybnou manipuláciou alebo živelnými pohromami. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Zubné kefky a bambusové slamky sú z hygienických dôvodov prijaté na reklamáciu len nepoužité. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budeš informovaný e-mailom, prípadne SMS.

Reklamáciu môžeš uplatniť na tejto adrese:

Ľuboslava Stachová

Ťačevská 8

085 01 Bardejov.

Záručné podmienky

Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ. Na zodpovednosť predajcu za vady tovaru sa v týchto prípadoch aplikujú § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

Na tovar platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. 

Tovar ponúkaný v obchode je zaručene nový. Reklamovaný tovar zašle kupujúci spoločne s písomným popisom vady alebo reklamačným formulárom dostupným v prílohe týchto obchodných podmienok a dokladom o kúpe v obchode, na adresu predávajúceho. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní od doručenia zásielky predávajúcemu.

Ak reklamácia nebude vybavená kladne, tovar bude odoslaný späť kupujúcemu spoločne s odôvodnením prečo bola reklamácia zamietnutá.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných právnych predpisov, najmä § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). Kupujúci má právo, aby bola vada riadne a včas odstránená. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté  v súvislosti s opotrebovaním tovaru, jeho bežným používaním, neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia, zanedbaním pravidiel údržby alebo na chyby, kvôli ktorým bola znížená cena výrobku. Dátumom uplatnenia reklamácie sa pozastavuje plynutie záručnej doby na tovar. Tá začne opäť plynúť až dňom prevzatia tovaru po vybavení reklamácie (dňom, kedy je kupujúci povinný si výrobok u predajcu po vybavení reklamácie vyzdvihnúť).

Záručná doba sa predlžuje o dobu, kedy bol tovar v oprave (t.j. od uplatnenia reklamácie do doby, kedy je kupujúci povinný si tovar po reklamácii prevziať). Prípadná reklamácia nebude uznaná, ak bude tovar s chybou ďalej používaný a z odstrániteľnej chyby sa stane chyba neodstrániteľná. 

 11.1 Dôkazné bremeno

A) ak ide o chybu, ktorá sa vyskytla na výrobku počas prvých 12 mesiacov záručnej doby, je predávajúci povinný dokázať kupujúcemu, že chyba, ktorú reklamuje, nebola na výrobku v čase jeho predaja (nevznikla na výrobku pri jeho výrobe, resp. pred termínom jeho predaja kupujúcemu);

B) ak ide o chybu, ktorá sa vyskytla na výrobku v čase po prvých 12 mesiacoch záručnej doby (t.j. od 1. dňa 13. mesiaca plynutia záručnej doby) je kupujúci povinný dokázať predávajúcemu, že chyba, ktorú reklamuje, bola na výrobku už v čase jeho predaja (vznikla na výrobku pri jeho výrobe, resp. pred termínom jeho predaja kupujúcemu); rozhodnutie o uznaní alebo zamietnutí reklamácie bude závisieť od dôkazov, ktorými kupujúci preukáže, že chyba nevznikla jeho zavinením ani bežným opotrebovaním výrobku.

Kupujúci je povinný predložiť na reklamáciu tovar kompletný a čistý. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť. Po uplynutí záručnej doby zaniká právo reklamovať vady (chyby) tovaru.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci zaslaním svojich osobných údajov berie na vedomie, že tieto osobné údaje budú spracovávané predávajúcim ako prevádzkovateľom podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Kupujúci poskytuje predávajúcemu osobné údaje v rozsahu objednávky, najmä: meno, adresa, telefónne číslo, fax, e-mail. 

Predávajúci spracováva osobné údaje za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy s kupujúcim, doručovania písomností a tovaru, komunikácie s kupujúcim a plnenia svojich zákonných  povinností. Na splnenie uvedeného účelu je predávajúci oprávnený osobné údaje spracúvať prostredníctvom tretích osôb, napr. kuriérskou spoločnosťou, externým účtovným a daňovým poradcom a pod. V prípade, že nastane zmena vo Vašich údajov, prosíme Vás, aby ste nám to oznámili.

Poskytnutím osobných údajov kupujúci súhlasí s ich použitím na marketingové účely, t.j. na ponúkanie produktov a služieb, informovania o marketingových akciách, ako aj na zasielanie ponukových listov, nákupných katalógov a obchodných oznámení poštou aj prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

Záverečné ustanovenia

Faktúra je pre kupujúceho dokladom o kúpe tovaru. Bez faktúry nie je možné tovar vymeniť alebo vrátiť.

Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1.

Všetky spory, ktoré vzniknú z týchto obchodných podmienok alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne slovenské súdy. Rozhodným hmotným a procesným právom je právo Slovenskej republiky.

Tieto obchodné podmienky sú platné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú obchodné podmienky platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Poslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, bol informovaný o možnostiach odstúpiť od zmluvy aj o všetkých skutočnostiach uvádzaným v § 3 ods. 1 zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Obchodné podmienky v tomto znení sú zverejnené a platné od 01.01.2019 a použijú sa na objednávky doručované internetovému obchodu www.drefka.sk – Ľuboslava Stachová  po uvedenom dátume.

Usmernenia k Reklamačnému poriadku

Príloha č. 1 – VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 – Komu …………………………………………………………………………………..

[Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:

– Týmto oznamujem /oznamujeme*, že odstupujem /odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ………………………………………………………….…………….

 – Dátum objednania/dátum prijatia* ……………………………………………………………………

 – Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ……………………………………………………………………

 – Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ……………………………………………………………………

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ……………………………………………………………………

– Dátum ……………………………………………………………………

 * Nehodiace sa prečiarknite.